Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

ANG DALAWAMPU’T APAT NA MATATANDA

ANG DALAWAMPU’T APAT NA MATATANDA

24 ANCIANOS

Dumating ang panahon na ang Diyos ay nag-umpisa ng lumikha ng mga naisip niyang mga bagay tulad ng Langit na kanyang magiging luklukan, daigdig na magiging tuntungan ng Kanyang mga paa at iba-iba pang mga bagay sa kalangitan at sansinukob.Lumikha ang Diyos ng magiging katulong sa kanyang mga gagawin. Nagsalita ang Diyos ng ganito: “AGAHAC JIRIUM JIURJITNUM JIURJITSUM JACJAHAHAC ROGOTAC YOPALUM MEDERAT INEHATISET CORPUS SIOMBENET”, pagkasabi’y biglang may mga butil ng pawis na lumitaw sa bandang kanan ng Kanyang noo at ito’y Kanyang hinaplos ng kanang hinlalatong daliri, at ang mga butil ng pawis ay naging labing-anim na mga espiritu na kahalintulad ng Diyos ang mga hitsura nito. Nag-isip muli ang Infinito Diyos, at sa ilang sandali pa’y nagsalita uli ng ganito: “LUCJINUM”.Nang ito’y mabigkas, may mga butil ng pawis na lumitaw sa bandang kaliwang noo ng Diyos, at nang ito’y haplusin ng Kanyang kaliwang hinlalatong daliri, ang mga butil ng pawis na ito ay naging walong espirito na gaya din ng Kanyang kaanyuhan. Sa mga kahiwagang  ito, ang 24 Ancianos ay nabuo.
Ang 24 na mga espiritong ito ay siyang mga naging katulong ng Diyos sa lahat ng Kanyang paglikha sa buong sansinukob tulad ng paglikha ng tao. Ganito ang nakasulat sa Biblia: Genesis 1:26, sinabi ng Diyos: “NGAYON, LALANGIN NATIN ANG TAO AYON SA ATING LARAWAN”. Sila ang mga kasama ng Diyos nang likhain ng mga ito ang tao.
Ayon sa lihim na karunungan, ang pangalan ng mga hinlalatong daliri ng Diyos na ginamit sa paghaplos ng mga butil ng pawis na naging 24 espiritu, at kung iyong malaman, kailanman ay hindi ka dadanas ng paghihirap sa kabilang buhay. Kaya ang pangalang iyon ay itinago sapul ng ito’y ipinahintulot ng Diyos na makarating sa kaalaman ng tao.Ang pangalan ng kanang hinlalatong daliri ay: “MEPHENAI at sa kaliwang hinlalatong daliri naman ay “JPHATON.” Mapalad ang sino mang mag-iingat ng mga pangalang ito dahil kilalanin siya ng Panginoon sa panahong darating.

Ang 24 Ancianos ay binigyan ng Diyos ng kanya- kanyang mga pangalan at tungkulin, na kung hahalungkatin ang tagong kasaysayan ang mga ito’y nagtatangan ng mahiwagang kapangyarihan. Ito ang kanilang mga pangalan: UPH MADAC, ABO NATAC, ELIM, BORIM, MORIM, BICAIRIM, PERSALUTIM, MITIM, AMALEY, ALPACOR, AMACOR, ALPALCO, ALCO, ARAGO, AZARAGOE, LUXBEL, ISTAC, INATAC, ISLALAO, TARTARAO, SARAPAO, MAGUGAB, MARIAGUB at MAGUB. Ang mga ito ay ang pinakaunang pangalan ihinayag . Maliban dito ay marami pang ibang pangalan na ginamit sa bawat paglalang ang 24 Ancianos.

Isa sa mga tungkulin ng 24 Ancianos ay ang pagbantay sa mga oras sa bawat araw, ang pinakauna ay siyang nagbabantay sa oras ng Ala una, at hanggang sunod-sunod ang mga ito hanggang matapos ang eksaktong 24 oras sang-ayon sa kani-kanilang numero. Sila rin ang tagamasid ng lahat na ginagawa o gawain ng mga tao sa lupa ito’y maging tama o maging mali man, kaya ang mga kasalanan ng tao ay walang ligtas sa Panginoon dahil dito. Sa Apocalipsis ni Juan o Pahayag 11:16 ay nabanggit ang 24 Ancianos at sinasabi: "AT ANG 24 NA MATATANDANG NAKAUPO SA KANI-KANILANG LUKLUKAN SA HARAPAN NG DIYOS AY NANGAGPATIRAPA AT SUMAMBA SA KANYA."

MGA TUNGKULIN NG 24 ANCIANOS
1. UPH MADAC – Ito ang pinakaunang espirito sa 24 Ancianos, maliban sa pagbabantay sa unang oras pagkaran ng hating Gabi siya ang nagdesinyo ng Araw sang-ayon ng tungkuling ibinigay sa kanya ng Infinito Diyos. Gumawa siya ng maraming desinyo at ito’y inipresenta niya sa kanyang mga kasamahan at sa Panginoon, at pumili sila at napagkaisahan nilang lahat ang hugis o hitsura ng araw na siyang nagbibigay liwanag sa mundo sapul pa noon hanggang sa kasalukuyanat sa darating pang panahon.
2. ABO NATAC – Ito ang pangalawang espirito ang siyang gumawa ng desinyo upang magkaroon ng Buwan na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag sa panahon ng gabi. Ganoon din ang ginawa niya, marami ring nilikha at ang mga ito’y inilahad sa kanyang mga kasamahan at sa Infinito Diyos, at kanilang napagkaisahan ang porma ng buwan na nasa kasalukuyan ngayon.
3. ELIM – taga pagbantay sa alas tres ng umaga hanggang 3:59 AM
4. BORIM – taga pagbantay sa alas 4:00AM hanggang 4:59 AM
5. MORIM – taga pagbantay sa alas 5:00AM hanggang 5:59AM
6. BICAIRIM – taga pagbantay sa alas 6:00AM hanggang 6:59AM
7. PERSALUTIM taga pagbantay sa alas 7:00AM hanggang 7:59AM
8. MITIM taga pagbantay sa alas 8:00AM hanggang 8:59AM
******Ang mga espiritong ito ay hindi tumanggap ng iba pang katungkulan. Ang kanilang ginawa ay ang paglagalag lamang labas pasok sa mundo, at maging  taga pagbantay ng Diyos
9. AMALEY – Ito ang pangulo at unang ministro ng mga  mandirigmang arkangeles. Siya si San Miguel Arcanghel Sa kanyang balikat nakasalalay ang pakikipaglaban sa mga masasama upang magkaroon ng katiwasayan sa lupa at sa langit man. Si San Miguel ay nakatalagang taga pagbantay sa alas 9:00AM hanggang 9:59AM sa bawat araw, Siya rin ang tagapagbantay sa unang araw sa bawat linggo, ito ang araw ng linggo, kaya Siya ang dapat tawagan sa mga araw na ito upang maiiwasan ang ano mang sakuna o mga pangyayaring hindi mangyari. Siya rin ang espiritong tagahatid balita at mensahero ng Infinito Diyos sa buong kalangitan. Ito ang panawag kay San Miguel: ESTO MIHI BALTEUS ET DAMIHI PRODEO ET IN DEO MORI.
10. ALPACOR – Ito ang ginagawang kalihim ng Siete Arkanghelis sa buong sansinukob, Siya si San Gabriel na kung saan ay tagatala sa lahat ng nakatagong kababalaghan sa buong sanlibutan at kalawakan.
Si San Gabriel ang taga pagbantay sa alas 10:00AM hanggang 10:59AM sa bawat araw, Siya rin ang tagapagbantay sa bawat araw ng Lunes, kaya sa mga nakakaalam nito, mabuti daw siya ang tawagan sa araw na ito upang maligtas sa lahat na kapahamakan. Ito ang panawag kay San Gabriel, ESTO MIHI LORICA ET TRIBUI ME IMPARTITUDEMEM IMPARTIENDO.
11. AMACOR – Ito ang prinsipe ng anghel na hukom at siya rin ang nagbibigay sa biyayang pangkalangitan na kung saan ay siya rin ang Mayordomo ng Infinito Diyos. Ang anghel na ito ay kilalang-kilala sa pangalang San Rafael, siya ang tagapagbantay sa oras na alas 11:00AM sa bawat araw at Martes naman ang kanyang binabantayan na araw sa bawat lingo. Siya ang dapat tawagin sa araw na ito para sa kaligtasan sa mga kapahamakan. Ito ang panawag kay SanRafael: ESTO MIHI ESCUTUM ET MEDICINAM CORPORISE ET ANIMAE.
12. APALCO – Ito ang anghel na ginawang Hustisya Mayor sa langit. Ppunong Tagapamahala sa mga bagay pangkalangitan at tagapag-rekomenda sa Diyos ng kaparusahan na dapat gagawin, Siya rin ang taga-bigay ng karunungan upang magagamit ang kaluluwa at katawang lupa ng tao. Ang anghel na ito ay nakikilalang si San Uriel na nakatalaga sa pagbabantay sa oras ng alas 12 ng tanghali at siya rin ang tagapagbantay sa mga araw ng Mierkules, kaya dapat siya tatawagan sa araw na ito upang maligtas sa ano mang sakuna. Ito ang panawag kay San Uriel. ACCENDE ME IGNIS AMORIS DEO ET ESTO MIHI PROTECTOR.
13. ALCO – Ito ang espiritong taga-hain o taga-panalangin sa Diyos ng ano mang magaling na gawa ng tao, siya rin ang tumatanggap at tagapagbigay-alam sa makataong pangangailangan, patungkol sa Diyos. Ang anghel na ito ay si San Seatiel na siyang bantay sa araw ng Huebes at oras na tuwing ala una ng hapon araw-araw, kaya dapat siya ang tawagan sa araw na ito: Ito ang panawag kay San Setiel: LIBERAME LIBERATOR ANIMABUS PAMULORUM SICUT DEUS PETE MIHI A DEO INDULGENTIAM PECCATORIUM MIHI PULCRUM.
14. ARACO – Ito ang espiritong ginawang ingat-yaman at biyaya. Siya ang humahawak ng susi upang maibigay ang kayamanan at kaluwalhatian ng Diyos. Ang anghel na ito ay si San Judiel, ang taga biyaya at tagapagkaloob ng awa ng Diyos. Siya rin ang naatasang magbabantay sa araw ng Biernes, kaya siya dapat ang tawagan sa mga araw na ito. Ito ang panawag kay San Judiel: CRUCEM PASTOR BENEDICTOR REX JUDIORUM EGO SUM ESTO MIHI UMBRACULOM ET FACME ISSIDUM INCOMPETENDO DOMINO.
15. AZARAGUE – Ito ang espiritong tagapag-alaga ng Langit at Lupa, at siya ang taga tulong at taga-ampon sa lahat na espiritong nasasakupan ng Infinito Diyos. Siya si San Baraquiel ang bantay sa oras ng alas 3 ng hapon sa bawat araw at naatasang magbabantay din tuwing araw ng Sabado, kaya siya ang dapat tawagan sa mga araw na ito. Ito ang panawag sa kay San Baraquiel: AGNUS VENITE SALVAME SALVATORE OBTI MIHI MIHI BENDITIONEM DEI ET FACME NUMQUAM SEPARARE A DEO. Si San Baraquiel ay ang pinakahuli sa Siete Arkanghelis na kilalang pitong mandirigma ng Diyos Ama.
16. LUXBEL – Ang espiritong ito ay ang pinakabunso sa mga espiritong unang gawa ng Infinito Diyos. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang “Liwanag ng Langit” dahil siya ang pinakamalapit sa Diyos. Nang ang Diyos ay mag-umpisa na ng kanyang paglalang, bininyagan siya ng pangalang BECCA, subalit sinuway nito ang Infinito Diyos kaya pinangalan siya nito muli ng LUXQUER o LUCIFER. Ang kasaysayan ni Lucifer ay matutunghayan sa isang aklat na pinamagatang DIEZ MUNDOS (Sampung Planeta). Sa aklat na ito ay matatagpuan ang iba-ibang uri ng bawal na karunungan gaya ng pangkukulam, malik mata, pang-gagayuma at marami pang iba.
17. ISTACtaga pagbantay sa alas 5:00PM hanggang 5:59PM
18. INATAC taga pagbantay sa ala 6:00PM hanggang 6:59PM
19. ISLALAO taga pagbantay sa ala 7:00PM hanggang 7:59PM
20. TARTARAO -taga pagbantay sa alas 8:00PM hanggang 8:59PM
21. SARAPAO –taga pagbantay sa alas 9:00PM hanggang 9:59PM
 Ang limang espiritong ito ay hindi binyagan at hindi tumanggap ng tungkulin. Nang ang Panginoong Jesucristo ay kasalukuyang nakabayubay sa krus,lumapit sila upang magpabinyag, nguni’t hindi na nangyari dahil sa mga oras na iyon ang ating Panginoon Jesus ay nalagutan ng kanyang hininga.
Ang huling tatlo ay ang SANTISIMA TRINIDAD Sila ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang salitang Santisima Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia, subalit nagbanggit ito ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ganito ang sabi sa Mateo 28:19: “HUMAYO KAYO AT GAWIN NINYONG ALAGAD KO ANG LAHAT NG MGA BANSA. BAUTISMUHAN NINYO SILA SA NGALAN NG AMA AT NG ANAK AT ESPIRITU SANTO.” Ang tatlong ito ay pinaniwalaan ng marami kahit kulang ang kanilang kaalaman tungkol dito.
22. MAGUGAB – Ang espiritong ito ay nagpepresenta bilang Diyos Ama, na ang sabi ng iba ay siyang unang persona sa Santisima Trinidad. Subalit bilang DiosAma, hindi siya ang Infinito Diyos, kundi ibinigay lamang sa kanya ang karapatan at tungkulin na nagpakilala bilang Dios Ama. Siya ang binigyan ng pagdesenyo sa mundo at sa lahat na nilalaman nito gaya ng iba-ibang uri ng mga lumilipad sa himpapawid o mga gumagapang sa lupa, lalong lalo na ang tao.Siya ang taga pagbantay sa alas 9:00PM hanggang 9:59PM.
23. MARIAGUB – Ang espiritong ito ang pangalawang persona sa Santisima Trinidad, taglay niya ang kabuuan ng Dios Anak at ang kapangyarihan sa pag ganap sa mga misteryong ginawa ng Panginoon Jesucristo. Siya ang espiritong sumakatawan upang maligtas ang bawat nilalang na tumanggap at mananpalataya sa Kanya.Siya ang taga pagbantay sa alas 10:00PM hanggang 10:59PM.
24. MAGUB – Ito ang pangatlong persona ng Santisima Trinidad bilang Espiritu Santo, siya ang gumanap upang maisagawa ang bagay na dapat mangyari sa kasalukuyan. Dahil sa kanyang kapangyarihan ay nabubuo at natutupad ang mga pangako ng Infinito Diyos sa mga Tao. Siya ang taga pagbantay sa alas 11:00PM hanggang hatinggabi o 12:00MN….itutuloy

DAGDAG LANG PO*******
alas L.M. – gandang umaga po sa lahat,,,,tanung ko lang po tungkol sa 24 ancianos saan po gamit ang mga ito?at merun din po ba na 24 matatandang babae?anu po ba ang mataas na grado na maaaring ilaban sa kaitiman….di po kaya maka epekto sa aking pamilya kung akoy gagamot ng spiritual>?salamat po .
sanfra Cisco – Lahat tayo ay biniyayaan at kakayahang manggamoKailangan lamang ng sakripisyo
at pagtawag sa kanilaPag nabuksan na ang iyong diwa handa ka bang maglingkod sa bayan
Panggagamot pamilya o ang katungkulan mo?
Ang antas ay napagsasanayan sa 24 ancianos isa lang ay mabigat na
pandakaking itim –  ang isa sa gamit ng 24 ancianos ay pambakod sa sarili at maging sa looban man ng bakuran
doble trese -medyo marami po ang nakikita nating grupo ng 24 ancianos. bawat grupo po ata ay may kanya kanyang kakayahan. pero ang tanong po ay paano sila pagagalawin?
sanfra Cisco –  Tulad po ng 7 Arkangeles
May kanya kanyang debusyon at panawagan at meron din pong isang Hukbo na sila
Maganda po ay matukoy ang pinagmulan o ang mga nakapagtangan na nito
Maaring isang tao sa bawat isa pangalan ng 24 ancianos o mga anghel
nekros nihon -hello sa lahat!! nagpaparamdm lang..
may sitas po sa revelation kung saan tinutukoy ang 24 ancianos..ang mga pngalan nila kung isusulat sa pamamagitan ng sinturon o kayay nakapulupot sa inyo ay mabisa din pong pangprotection sa araw araw lalo na at may lakad kayong importnte o mahalaga sa inyong buhay.subok po ito.
********
maraming salamat po doon sa mga nagbigay ng kaunting paliwanag…..kahit wala pong pahintulot…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

mga medalya na nagkalat sa web

combate spiritual
 
cinco vocales
 
animasola mata
 
haring araw
 
jehoshua
 
animasola w/ mjp
 
quiapo sari-sari
 
 
 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

KASAYSAYAN NG LANGIT ll

 
 KASAYSAYAN NG LANGIT (part 2)
Nang ang langit ay masarhan sa Nunong pinasukan sa tatlong Personang mahal walang makabukas sinoman. Ito ang ipinahayag sa Nunong ipinangusap ng ang bato ay bumukas . L…OR CALICATAB SANCTO TITAB ET LLAVIS S…C. Ito ang ibubukas mo sa pinto ng Paraiso sa tabi ng Getsemani kung ang pinto ay sarado : ARAM MANLA MANGGASAC CAL…BOC CAL…BOC MORTALITAEM SA…TIL, ALICATAB C…RCAR C…RCAR SANCTO PATER TRITIYO. Ito ang ibubulong mo sa pinto nang makaitlo : RITUIT GA…DIT LARUIT LAYARIT LA…CUB L…CUB C…CUB.
Nang ang bato ay masarhan sa Nunong pinasukan sa Tatlong Personang mahal walang makabukas sinoman. Ginawa ng Tatlong Personas sa langit agad umakyat, tumuntong sa alapaap at sila ay nangag-usap. At kanilang sinasambit yaong wikang matatamis : SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMMORTALIS sumagot na naman ang boses wika’y MISERERE NOBIS. Pinaghanap na pilit ng tatlong Dios sa langit, kaya’t ang sa Amang sulit hanaping pilit ang boses. Ang Anak ay inutusan na hanaping pagpilitan. Sa kanilang pag-uusap biglang sumipot ang liwanag sa ulunan ng Tatlong Personas at Yaon ang ika-apat. Agad ipinahabol na ng banal na Dios Ama kay Jesus na anak niya di inabot at di nakita. Sa kanilang paghahabulan ang matanda ng abutan doon sa bato OMO ang ngalan matanda’y nasok pagkuan. Yaong batong pinasukan walang pintong dinaanan, ang bato’y saan man tingnan buo at parang hininang. Ng ang bato ay masarhan sa matandang pinasukan, walang makabukas sinoman . . . Poon kungdi ikaw po lamang . . . , Sabi ng anak na mahal, kita ngayo’y bibinyagan, matanda’y tumugon na ganito ang isinaysay BENEFICAT DOMINUS ANGELIS ENCIELIS DEUS CONSUMATUM EST JERUSALEM DEUS MEUS SPIRITO SANCTO SALVAME CHRISTI. Ang tugon naman ni Jesus : INSILIS DOMINUS NON SOLO DEUS VERBO BENEFICATIS INDIGNUM CRISTUM SANCTORUM MANIBUBULOS SALVAME. Ang sagot naman ng nasa loob ng bato : BENEDICTUS TUIS CRISTO JESUS CONSUMATUM MISIN DEUM INDIGNUM CRISTUS CRISTUS DEUS MEUS INDIGNUM CRISTUM EGOSUM . Ganiyan ang sagot ng nuno sa Apo ng siya’y naroon sa loob ng bato katawa’y malata parang nanlulumo, sa pagkakaupo doon sa bato OMO. Ang Nuno’y ayaw pasakop kaya nagwika si Jesus : EGOSUM MURMURAB MOCTULAN EBOC DINOS . Sumagot naman ang nasa loob: SANCTUS TUI ILLOS ASAUPATER NOBAY SANCTO MEAM SANTO LEAM BIHAB BISAC LAMPAS TALARAPAS ang pinto ay iyong ibukas . LA..UC..US . Yaong batong nasasarhan ay bumukas kapagkuan, ang Nuno’y sa itaas nagdaan, kay Jesus ay di namalayan. Ganito naman ang saad sa Nunong ipinangusap ng ang bato ay bumukas at lumabas sa itaas : PATER SANCTO A… PATER SANCTO H….. EMUGAN PONTIFICE PILATI OMO USO OMO . Noong lumabas sa bato ang Nunong Infinito, ang kaniya naman tinungo ang masayang Paraiso. Sinundan kapagkaraka, ng banal na Tatlong Persona at doon nila nakita liwanag na kaaya-aya. Ng dumating ang Sagrada Pamilia sa pinto ng Paraiso, ay nakatanaw sila ng isang maligayang liwanag na walang katulad, at sa gitna ng nasabing liwanag ay naka-upo ang Infinito Dios sa kanyang dakila at kamahal-mahalang trono. Nang mamalayan ng Infinito Dios ang ninanais ng Sagrada Pamilia na makalapit sa kanya upang siya’y binyagan, ay agad sinabi ang ganito : CUIVERITATIS VERBUM E…. . Sa winikang ito, ang Sagrada Pamilia ay napatigil at hindi nakatuloy, kaya’t si Jesus ay nagwika naman . Oh makapangyarihang MILAM haring tinatawag ng mga erejes, ako’y naparito sa iyo upang ikaw ay aking binyagan. Ng matalos ng Infinito Dios ang gayong sinabi ni Jesus, ay nangusap naman siya ng ganito: HIPARO DEL RAPTO SIGIT HIPARO SIGIT. Ng ito’y masabi ay biglang naparam sa kanilang mga mata yaong maligayang liwanag, sampu ng Infinito Dios ay hindi nila nakita, kaya’t muling nagwika si Jesus : Oh makapangyarihang MILAM haring pinopoon at Dios ng mga erejes , ako ang ikalawang Persona na naparito sa iyo upang ikaw ay aking binyagan. Ng ito’y marinig ng Infinito Dios ay biglang nagtindig sa kanyang pag-upo sa luklukang trono at habang siya’y lumalakad ay ganito ang sinasabi : SA..AS GUI..AS RA.AL MA…UI..AS SUPLENT SALVATOR . Naramdaman ng Sagrada Pamilia na ang Infinito Dios ay lumabas sa Paraiso ngunit hindi nila nakikita kingdi naririnig lamang nila ang yabag ng mga paa at sila ay natigilan at hindi nakasunod agad, ngunit ng kanilang sundan ay nakasapit na ang Infinito Dios sa bundok ng Boor. Ng sila’y dumating sa nasabing bundok, ay nabasa nila na nakasulat sa mga dahon ng kahoy ang dalawang letra na L.M. at ang Infinito Dios ay nakapasok na sa loob ng nasabing bundok. Sa ganito ay nagsalita na naman si Jesus : Oh makapangyarihang MILAM hari ng mga Erejes, ako ang abang san pascual na parito sa iyo upang ikaw ay binyagan. Ang Infinito Dios ay sumagot: MAIGSAC  EIGMAC . Sa winikang ito ay nalinlang ang paningin ni Jesus at hindi niya makita ang Infinito gayong nasa tabi lamang niya, kaya’t si Jesus ay nagwika ng ganito: HU..RE NU..UM . Sa winikang ito ni Jesus ang Infinito Dios ay biglang sumuling-suling at hindi maalaman ang kanyang patutunguhan ngunit siya’y hindi hiniwalayan ni Jesus at siya’y sinundan at pinaki-usapan na pabinyag upang maging binyagan at maraming bagay ang ipinangako ni Jesus sa lupa at sa langit man kung tatanggapin niya na siya ay pabinyag……….itutuloy 
 
 
 
 
Posted in lihim | Leave a comment

KASAYSAYAN NG LANGIT

 

MAIKLING KASAYSAYAN NG LANGIT

NANG WALA PANG MUNDO

Inisip ng Dios na bago siya magsimula sa paglikha ng anomang bagay ay magkaroonsiya ng isang kasangguni na makakatulong. Sa kaniyang pag-iisip ay sumipot sa kanyang ulo ang limang TITIK na may sinag at nagni ningning sa anyo ng limang talulot ng isang mayuming bulaklak. Ang bulaklak na ito ang tinatawag na GUMAMELA CELIS na ang ibig sabihin ay BULAKLAK ng LANGIT, o bulaklak ng mundi (ROSA MUNDI ) , at ang limang titik na nabanggit ay dili iba kundi ang matamisna pangalang M-A-R-I-A, na sa wikang Siria ay MIRIAM na ang kahulugan ay KATAASTAASAN. Those who practice cultism, they worshiped this with reverence, believed to be a powerful word knowing that same was recorded in the highest pillar of God’s knowledge. This word MARIA has this meaning: “M – MARIS, A – AMANTISSIMO, R – REXSUM, I – IMPERATOR and A – ALTISSIMA.”

Nang hindi pa ginagamit ang pangalang MARIA, BULAKLAK lamangang tawag ng Dios sa naging kauna-unahang bunga ng kaniyang pag-iisip. Angunang inihanda ng Dios na pasimula ng kanyang paglikha ay ang IMPIERNO o AVERNI na nasa ibaba at dakong kailaliman. Ganito ang sabi niya sa BULAKLAK : ”Ikawmuna ay aking iiwan, bantayan mo ang aking Kaban ng Tipan na huwag mongpangangahasang buksan, at kapag hindi mo sinunod ang aking bilin sa iyo aymananaog ka sa aking gagawing lupa at magpapakasakit upang tipunin ang mgasumabog at nangawalang virtud". Nang masabi ng Dios ang gayon, ay nanaog na siya sa kailaliman upang ihanda ang isang malungkot na tahanan ng kanyang mga piling Arkanghel na lilikhain na magsusuwail sa kaniya. Nang maka-alis na ang Dios ay binuksan ni Bulaklak ang nasabing Kaban ng Tipan sa hangad na makilala ang katotohanan at katuparan ng mga sinabi sa kanya. Ng mabuksan na ang kaban ay biglang lumabas ang tatlong letrang "B" na may mga pakpak at nagsilipad. Ang tatlong titik na nabanggit ay ang BAM BAU BIM na tatlong salitang kung sabihin ay TRES VIRTUDES na lubhang mahimala at makababalaghan. Ng magkagayon ay biglang isinara ni Bulaklak ang kaban, subalit ang tatlong "B" ay nakalabas na at hindi na niya nakita. Ng dumating ang Dios buhat sa kailaliman, ang sabi sa Bulaklak ay ganito : "Ngayon ay matutupad sa iyo ang aking sinabi na mananaogka sa lupa at magpapakasakit". Ginawa na nga Dios ang PLANO o ang ANYO ngkanyang mga lilikhain at gagawin: tubig, apoy, hangin, lupa, langit, mga kahoy at halaman, mga tao at mga hayop, araw, buan at bituin, ngunit una at higit salahat ay ang mga banal na Espirito na kakatulungin niya sa paglikha at paggawa.

Ng mayari na ang nasabing PLANO, ay ipinakita ng Dios kay Bulaklak na kaniyangkasangguni at sinabi naman nito na tumpak at mabuti kung Espiritual, ngunitkailangang baguhin ang iba kung gagawing Material , sapagkat ang plano ng Dios,ang malalaking kahoy at ang maliliit at mabababa ay maliliit naman ang bunga..Sinabi ni Bulaklak na kung ang mga kahoy na yaon ay ilalagay sa lupa aykailangang ang lalong malalaki at matatayog ay siyang dapat bigyan ng maliliitna bunga, at ang maliliit at mabababang halaman at gumagapang sa lupa ay siyangdapat bigyan ng malalaking bunga, matataas ay malalaki ang bunga, sapagka’tsinabi ni Bulaklak na ang matatayog at malalaking kahoy ay sisilungan ng mga taohayop kung nadadarang sa init ng araw, at kung ang malaking bunga ng kahoy aymahinog at hindi makaya ng tangkay at malaglag at sa pagkakataong ito ay maytaong nakasilong at mabagsakan ay maaaring mamatay o mapinsala ang tao, kaya’tito ay dapat baguhin ang sabi ni Bulaklak.

Ginawa ng Dios ay binago. Ang malaki at matayog ng kahoy aysiyang pinapagbunga ng maliit, at ang maliliit na halaman ay siyang pinapagbungang malalaki, ayon sa payo ni Bulaklak. Ng nakahanda na ang lahat ay inisip ng Dios na likhain na ang kanyang mga kakatulungin. Ng siya’y nag-iisip ay biglasiyang pinawisan sa taguilirang kanan, at ng kanyang iwaksi ang labing anim nawisik ng pawis ay naging labing anim na Espiritu. Muli siyang nawisan sataguilirang kaliwa at walong butil na pawis naman ang sumipot at ng iwaksi aynaging walong Espiritu rin. Ganyan ang sabi sa kasay-sayan. Sa dalawampu’t apatna ito ay hinugot niya ang tatlo na magsisiganap at tutupad sa kanyang ginawangplano. Ito ang tinatawag na tatlong makapangyarihang AVELATOR AVETEMIT AVETILLO. Ito ang Tatlong Personas o Santisima Trinidad na nag-usap pangpasimulan ang paglikha.

Nang nag-uusap na ang Tatlo ay nakatanaw sila sa malayong malayo sa dakongkailaliman, ng tatlong liwanag na nagniningning na tumataas at patungo sadakong kinalalagyan nila. Ang buong akala ng Tatlo ay sila lamang ang una atsila lamang ang Dios, ngunit ng makakita sila ng iba ay sumaloob nila na may ibapang Dios na katulad nila. Ang nasabing liwanag ng malapit sa tatlong nag-uusapay tumapat ang isa sa bawa’t isa at ng kanilang mamasdan ay tatlong titik nanag niningning na S.T.M. na ang sabi sa kasaysayan ay SAU TUM MUP na naging tatlong bato na kanilang uupuan. Ng sila’y uupo na, ay nakita nila sa ibabaw ng bawa’t bato ay may tig-isang salitang nakasulat na ARDAM ARADAM ADRADAM. Ang tatlong salitang ito ang ay siyang tunay na pangalan ng Tatlong Personang nag-uusap. Ang mga pangalang ito ay dapat ilihim at hindi dapat sabihin kundi doon lamang sa karapat-dapat pagsabihan.

Sa pag-uusap ng tatlo ay pinagkaisahan nila na gawin at palitawin ang lupa, subalit ng lumitaw ang lupa ay gayon na lamng ang kanilang pagtataka at panggigilalas sa kanilang nakita na pitong bakas na hindi nila maubos malirip kung bakit nagkaroon ng gayon ay hindi pa sila lumilikha ng tao, kaya’t inisip nila na hanapin upang makilala kung sino-sino ang mga may bakas niyaon. Sa kanilang paglalakad ay natagpuan nila ang nasabing pito, subali’t ng tanungin nila upang makilala ay ayaw magsabi ng kanilang pangalan, at ang sagot pa sa tatlo ay wala silang paki-alam sa kanila at sila’y hindi nila nasasakupan.

Sa sagot na ito ay umalis ang tatlo at iniwan na ang pito upang magbalik sa kanilang upuang bato, ngunit sa pag babalik nila ay nakatanaw sila sa malayo ng dalawa katao na hindi rin nila mapagsino, Totoong nagugulumuhanan ang tatlo sa nangyayaring ito, kaya’t ang ginawa ng tatlo ay nilapitan ang dalawang nakita at kanilang tinanong, subali’t ang sagot ng dalawa ay kagaya rin ng pito, na hindi sila dapat paki-alaman at sila’y hindi nila nasasakupan, at ang sabi pa sa kanila : Ng hindi pa yari ang sangtinakpan, gumawa na kami ng aming sariling tahanan, sa litid ng mundo kami tumatahan. Sa sagot na ito ay iniwan na ng tatlo ang dalawa upang magtuloy sa kanilang upuan at magpatuloy na sa kanilang paglikha at paggawa. Pinagkayarian ng tatlo na gawin ang liwanag na tatanglaw sa sangsinukob, at sinimulan na nga nila ang paggawa sa araw.

Nang mayari na nila ang araw ay hindi nila mabigyan ng lubos na liwanag, ng ningning at ng init. Walang ano-ano ay nakarinig sila ng isang tinig na nagsasabi na ang tanging makapagbibigay ng kailangan nila sa araw ay ang matandang babae na kanilang nakita na tumatahan sa litid ng lupa, kaya ang ginawa ng Ama ay inutusan ang Anak sa sinasabing matandang babae upang hingin ang kanilang kailangan. Ng lumakad na ang Dios anak ay biglang nagdilim ang dinaraanan at hindi malaman ang patutunguhan kaya’t siya’y napatigil at sa pagtigil niya ay may tinig siyang narinig na nagsabi sa kanya na ganito ang iyong sabihin upang magliwanag at ng makita niya ang kaniyang dinaraanan .

Ang salita ay ganito : LIHIS TAGUITAC SAGRANATAC PAPARONATAC. Ng ito’y masabi ay biglang nagliwanag ang kanyang daraanan, kaya’t siya’y nagpatuloy. Ng siya’y dumating sa litid ng lupa na tinatahanan ng nasabing matandang babae ay tumawag siya, ngunit walang sumasagot bagama’t nararamdaman niya na may mga tao sa loob. Ng siya’y ayaw buksan at ang matandang babae ay hindi niya makausap,, ay nagbalik siya sa Amang nag-utos upang ipagbigay-alam ang nangyari.

Ng matanto ng Ama ang nangyari ay pinabalik ang Anak at ang bilin niya pagdating sa pinto ng tahanan kueba ng matanda ay ganito ang sabihin: "Credo de la Sanctisima Trinidad Virgen Muy Poderoso Sumitam Rey de los Erejes Tartan Sancta Emerenciana, Mibat Miallarat Jesus Virgen Maria Isumo Benedictus Crucis, Oh Deus Imitam Imibuyos Deste Allisum Seram Calabarian Apocalipsis Hoc Est Enim Corpus Meum, Et Incarnatus et de Spirito Sancto, Natus Ex Maria Virgine Et Emo Cactus est et crucifixus: Sancta Emerenciana, Santo Ustolano. Sancto Algamo, Sancto Mitam Sancto Solamitam , Sancto Icam Sancto Demicallote Sancto Demillorus, Adveni Dissimo Loctuos , Sancta Mitam Ceram Balambam Guntillan Mujer Angelitam Singratam Obalam Tantan. Sancto Magob, Santo Macob, Sancto Marob, Santo Yubuob, Santo Lib Sto. Loctorum, Jesus Sancto Sancto Baclorum"

Nang dumating ang Dios Anak sa pinto nang nasabing kueba aytumawag siya sa matandang babae at ng siya’y ayaw buksan ay sinambit ang mga salitang sinabi ng Ama. Matapos niyang banggitin ang mga nasabing pangungusap, ang pinto ng kueba ay biglang nabuksan at lumabas ang matandang babae. Sinabi ng Dios Anak ang kanyang sadya, at ipinagkaloob naman ng malanda ang hinihingi ng anak ng Dios.

Dumukot ang matandang babae sa kanyang sukbitan at isang bubog na nagniningning ang ini-abot sa Dios anak, at ang bilin ay ikuskos ang nasabing bubog sa mukha ng araw upang magliwanag at magkainit. At gayon nga ang ginawa ng Dios Anak, ikinuskos sa mukha ng araw, at ang araw ay uminit, nagningning at nagliwanag.

Nasa ganitong kalagayan ng sila’y makarinig ng isang tinig na hindi nila napagsiya, kaya’t kanilang sinundan at ng kanilang abutan ay isang ulilang liwanag ang kanilang nakita. Tinanong nila kung sino siya at ang sagot sa kanila siya’y mata, at biglang lumagapak sa kanilang harapan ang isang matang may pakpak. Nang kanilang dadamputin ay biglang lumipad ang matang may pakpak at kanilang hinabol hanggang sa gitna ng dagat . Ang matang tumalsik ay biglang nabasag at naging tatlong piraso na naging tatlong isda at sa katawan ng bawa’t isa ay nakasulat ang tig-iisang salita na ARAM ADAM ACSADAM 

Nang sundan ng tatlong Personas ang talong isda ay biglang lumubog at nawala at naging tatlong batong lumubog sa pusod ng karagatan. Sinundan din ng tatlong Personas at hindi hinihiwalayan hanggang sa sila’y sumapit sa kaibuturan ng dagat. Ng sila’y sumapit sa lugar na yaon, ay nakakita sila ng isang malaking bato at sa libis ng nasabing bato ay may isang matandang naglalakad, at siya ay kanilang sinundan at ganito nga ang sabi sa Kasaysayan. Nang ang Tatlong Persona’y naglalakad sa kaibuturan ng dagat, nakasumpong sila at nakamalas, isang matandang naglalakad sa libis ng bato ARA ang pamagat. Sa gayon ang Dios Ama ay nangusap SANCTUS DEUS, Ang Dios Anak ay sumagot SANCTUS FORTIS, Ang Espiritu Santo’y nagsulit SANCTUS IMMORTALIS, ngunit may sumagot na boses wika’y MISERERE NOBIS. Ang Tatlo’y lumingon pagdaka sa boses na nagbadya, aba anong katakataka, tayo pala’y may kasama. Halina’t ating hanapin at ng ating masumpungan, nang matagpuan ang matandang sinusundan sa bato’y nasok pagkuan. Yaong batong pinasukan walang pintong dinaanan, ang bato’y saan man tingnan buo at parang hininang. Nang ang langit ay masarhan sa Nunong pinasukan sa tatlong Personang mahal walang makabukas sinoman. Ito ang ipinahayag sa Nunong ipinangusap ng ang bato ay bumukas ….

 

Posted in lihim | 1 Comment

PANALANGIN ATBP…

Sunday, February 7, 2010

PAGLILINIS at PANALANGIN 2

Before everything else, manalangin po tayo ng Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Sumasampalataya,Luwalhati at Aleluya (3X each)…..

Hindi po ba karapat-dapat na tayo po ay maglinis muna at humingi ng patawad para sa ating mga kasalanan?

ANIMA CHRISTI

ANIMA CHRISTI, SANCTISSIMA, SANCTIFICAME CORPUS CHRISTI,
SACRATISIMUM SALVAME. SANGGUIS CHRISTI, PRETIOSSISIME
INEBRA ME, AQUA LATERIS CHRISTI, PURISSIMA MUNDA ME, SUDOR
VULTUS CHRISTI VIRTUOSISSIME SANA ME, PASSIO CHRISTI PIISIMA
COMFORTA ME, O BONE JESUS, CUSTODE ME: INTRA VULNERA TUA AB
SCONDE ME, NON PERMITTAS ME SEPARARE A TE, AB HOSTE MALIGNO DEFENDA ME; IN HORA MORTIS-VOCA ME.-JUBE ME.-VENIRE AD TE.-ET
PONE ME JUXTATE UT CUM ANGELIS ET ARCHANGELIS TUIS, LAUDEM
TE PER INFINITA SAECULA SAECULORUM: AMEN
ANIMA DOMINUS DEUS SABAOTH CHRISTE JESUS, JESUS, JESUS
CORPUS CHRISTE ATUM-PECATUM-EGOSUM-JERUSALEM-BARSEDIT,
LAVAVE ME SALVAME
 
PANALANGIN SA Dios INA
IKAW ANG REYNA NG MGA ANGHEL at LAHAT NG MGA ISPIRITO
IKAW ANG MANANALO AT PUPUGOT SA ULO NG AHAS NA PUNO NG MANUNUKSO IKAW ANG INA AT ANAK NA LALAKE AT ANAK NA BABAE SA LANGIT AT LUPA!!

PRODUCTA MARIA CREAVIT SALUS DEUS ANGELORUM MARIA MIMIT EN CREATA MANU DIVINO.JESUS, MARIA ,JOSEP INCARNATUS ET MARIA VIRGINE IN BAUTUTIS DEL ESPIRITU SANTO. AOM XOO BOO ATRYS MATRYS SYNOTRYS ERAIS…. Benidictum mitam et sanctissimam sanctum becaf altar dei mariae santissima virgo virgene mater dominum nostrum comportame generationes naturale  et cum semper de mater nostrae coeli. amen

PANALANGIN SA DIYOS AMA.
PATREM VENTORUM DEUM CUM RELIQUIS DE MORUM
LAUDAMUS OMNIBUS IN RELICTUM ESCIAMET ESCIT
DOMINUM ET DOMINE CATIBUS ET PATER AC CAELUM
ECCE EGO DEO PROMISIT COMPACTA MISELITUS ET
MEURUAM COELIBUS SEDERET IN VERTICE ET
DEO ABTEROMIA SAM CAM APORTOSUM AC  PATREM DEUM AMEN…
EGOSUM OMNIPOTENTEM,DEUM IX-PATER IG-MUNDI

SALVATOREM DEUM TRINITATEM SANCTUM UNUM
DEUM + AOE-UI + DEUS PATER, DEUS FILIUS, DEUS
ESPIRITU SANCTO, INFINITO DEUS, SANCTA MATER
DEI AL-EL-UYA, AL-EL-UYA, AL-EL-UYA, EGOSUM
PATER GENTILLE DEUM QUIMCICIO EGOSUM PATER
FILI DEUM ACDUDUM EGOSUM ESPIRITUM SANCTUM  PARACLITUM.
GABAYAN MO PO AKO SA LAHAT NG BAGAY AT IPAG-ADYA 
SA MGA TUKSO, MAGING SA MGA KAPAHAMAKAN SA BUHAY
NA ITO AT SA KABILANG BUHAY. SALAMAT AMA KO,
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS, NIGNIMI JESUS. +

PANALANGIN SA DIYOS ESPIRITO SANTO
Cait Cait Deum Deum Ego Sum
Sisac Manisi Pisac
Lisac Magnisi Pisac
Spirito Sancto Mitam Benedictum Ego Sum
Spiritum Gratiam Sanctum Mey Meam
Deus Meoruam Deus Molum
Mesum Venite Ego Sum
Portitillo Suspendido Egolis Egolis
Nivit Pacem Adorabit
Deum Patrem Bonum Rigsit
Ego Sum Deus Gavinit
Spirito Sancto Mitam
Benedictam Ego Sum Micam
Virgum Gratiam Sanctum Meoroam
Mecum Venit Ego Sum MAtam
Ave Maria- Quip Quap Quiap
Sicut Deus Anima. JIA-HUA-HOW-HUAM……

Posted by lolo at 12:47 PM 0 comments

katanungan

This past few weeks I have been reading the very first part of the Bible and came up with a few question especially the creation as there are at least 2 accounts which happened on the 6th day where both male and female were created at probably the same time? with powers or dominion over the other creations…..The other account as most of us know, was the creation of Adam and Eve which happened after God rested on the 7th day. I brought this up to some of my close friends and one of the most interesting response and probably an eye opener to a lot of believers came from Ka Rogelio S. and Ka Dave L. that both has the same answer….I will leave it up to you readers….

KASAGUTAN SA TANONG MO BY KA ROGELIO S.
alam ko lahat tayo naghahanap ng sagot sa katanungan at ang ating paghahanap ng tungkol sa Dios ay walang Hangganan.
well! ito ang sagot ko sa tanong mo.
Sino kamo yong unang nilalang na Babae at Lalake,ito ay si Adan at si Eva. Ang Pangalang Adan ay Kinuha sa 4 na Buntala, at ang Pangalan naman ni Eva ay nanggaling sa tatlong Great rivers.
Ngayon ang Dalaway pinagpala ng Dios at silay nagkaanak.
Sa Biblia o BANAL NA KASULATAN ay di palaging binabanggit ang mga Ngalan ng Babae,bagkus mga lalake lamang. Sangayon sa lihim na kasaysayan .si Adan at Eva ay naganak ng dalawang lalake ngunit di binanggit na silay parehong may kakambal na kapatid na babae. kaya ang balak talaga ay mag cross breeding sila. ang kakambal ni Cain ang magiging asawa ni Abel ,at ang kakambal naman ni Abel ang magiging asawa ni Cain. Ngunit sa di nagustuhan ni Cain ang kakambal ni Abel na magiging asawa nya ,Kaya nagseselos si Cain Dahil ang kakambal niya na napakaganda ay mapapangasawa ni Abel at ang Pangit na kakambal ni Abel syang magiging asawa nya. kaya sa pangyayaring yon di niya matanggap na Pangit ang magiging asawa nya,(non palang kapanahunan nila ay may pangit na).kaya ang nangyari pinatay niya si Abel para mapangasawa niya ang kakambal niya.Nagaalay si Cain sa Panginoon ay hindi ito tinanggap sapagkat itong si Cain ay may galit na kay Abel at ang iniisip niya na ang gusto niyang mapangasawa ay ang kakambal niya ,at hindi ang kakambal ni Abel. iyon ang unang pagpatay ng tao sa kapwa. Umalis si Cain at tumira sa loob ng cueva ,na ang tawag ay cave of jewels, dahil sa mga nagkikislapang mga batong hiyas doon. at Si Adan at Eva ay nagkaanak pa ng isang lalake si Seth,na tumira naman sa itaas ng bundok. at silay tinawag na mga anak ng Dios. Sa Biblia ay di gaanong ipinaliwanag ang dahilan kung bakit pinatay ni Cain si Abel na kapatid niya.

PASIMULA
NG HINDI PA YARI ANG LANGIT AT LUPA ,
ANG PANGALANG MARIA SA DIOS INISIP
NA MAGAARUGA AT MAGTATANGKILIK,
SA DIVINO PASTOR NITONG SANGDAIGDIG.

NG GAWIN NG DIOS NA HARING MARANGAL
ITONG BUONG MUNDO NA KANYANG NILALANG.
AY ARAW NG LINGGO NG ITO’Y SIMULAN,
NG CREAVIT SANCTIBUS CLARUM ET TERRAM.

NG KINABUKASAN ARAW NG LUNES, AY SIYANG
PAGGAWA PERMAMENTENG LANGIT,
SAKA NAMAN YAONG LUPA AT ELEMENTONG TUBIG
NA MAYROONG MATABANG ,MAALAT, MAPAIT.

NG ARAW NG MARTES AY SIYANG PAGGAWA,
SARI SARING HAYOP AT HALAMANG MADLA.
YAONG TANANG HAYOP NA NAGSISIGALA,
TALAGA NG DIOS SA TAO’Y BIYAYA.

ARAW NG MIERCULES GINAWANG SARILI,
ANG ARAW AT BUWAN BITUING MARAMI,
YAONG TANANG TALA SA LANGIT PALAMUTI
MAKALILIWANAG NITONG BUONG ORBE.

NG ARAW NG HUEVES ISINUNOD NAMAN
SARI SARING IBON NA NAGLILIPARAN
AT ANG TANGING ISDA SA TUBIG ANG
TAHAN,SA TAO’Y TALAGANG PAKIKINABANGAN.

NG ARAW NG VIERNES ANG SABI SA BANAL NA AKLAT
BILANG IKA ANIM NG ARAW NA HUSTO,
AY SIYANG PAGGAWA’T PAGLIKHA SA TAO,
NUNO NATING ADAN SUMAPARAISO.

SAKA MATAPOS AT NG MABUO NA GINAWANG
LARAWAN SA TAONG ITSURA,
NILAGYAN NG SENTIDOT SANGKAP NA POTENCIA
SAKA HININGAHAN_ _ _ _ _ AY NAGING TAO NA.

SANGAYON SA BANAL NA KASULATAN, YAONG INIHIKAB
PANGALAN NG DIOS, NA KARAPAT DAPAT SA SINO
MANG TAONG MAKAPAG IINGAT NG AKLAT NA ITO AY
IPAGTATAPAT.AMEN.


Marami po ang tataas ang kilay at di makakaunawa sa mga bagay na iyan dahil taliwas dyan ang turo at ipinapalagay ng ibangmga Cristiano, Pero sa tulad nating mga Cristiano masasagot natin kung sino nga ba ang unang dalawang tao na nilalang ng Tatlong Personas. Bakit nakahanap si Cain ng napangasawa ganun din si Set. at noong palayasin si Cain sa Eden malinaw na may ibang mga tao na bukod sa kanila dahil sinabi ni Cain sa Dios "Napakalupit naman ng parusa ninyo sa akin maaaring patayin ako ng makakakita sa akin" Pero sinabi ng Dios na lalagyan niya si Cain ng tanda at paparusahan niya ang gagalaw kay Cain.
Sa katotohanan na lang, Kung paanong nilalang ng Dios ang lahat ng mga bagay na may ibat ibang uri ganun din ang tao. Ka Alex
.tama po yang kuwento ni rogelio yan po ang nakasulat sa mga testamento,    Ka Dave

wow magic! kakaiba ka talaga! ur the best!!Ka Genrez04

minsan po ay mga tanong na di natin masagot kung biblia lamang ang pag babatayan natin, kaya nga po nag kagulo ang mananampalataya at nag kanya kanyang interpritasyon ng bibliya, ang resulta watak watak na paniniwala at nag kanya kanya at nag ka grupo grupo na halos lahat ay umaakin na sila ang ginabayan ng spirito santo, kaya nga po sa nag hahanap ng katotohanan ay talagang hahanapin natin ang karununngan para naman makamtam natin ang mga sagot na hinahanap natin ..

ang una pong tanong ay talaga po bang sila lang dalawa ang anak ni adan at ni eba ? sa biblia po ay lumabas na parang sila lang dalawa pero nag taka po tayo kung saan galing yung asawa nya ? at ano ba talaga ang dahilan at pinatay ni cain si abel ? dahil lang ba sa di tinangap ng diyos ang kanyang alay o handog ? o baka may iba pang dahilan ?
Sa testamento ng grand universus architectus doon nyo po makikita ang kasagutan sa mga tanong na yan at dun din po sa misteryo principal unang version. Ka Dave
 
Mahirap din po sagutin ang mga katanungan na napapaloob dito…Kaya napag-isipan ko na manalangin na lang tayo at baka sakali ay pagkalooban tayo ng malawak na pang-unawa sa paggabay ng Esp. Santo….Siya Nawa..

Posted by lolo at 1:19 AM 0 comments

Friday, December 25, 2009

what is your impression on this picture taken after the Pope was assasinated and survived it? it puzzled me too…

Posted by lolo at 2:06 PM 0 comments

happy holidays to all
here’s a general prayer that was shared to me way back…kaya maraming salamat po at ipanalangin din ang nag-share…

PANALANGIN PARA SA MANLILIKHANG ESPIRITU
VENI, CREATOR SPIRITUS, MENTES TUORUM VISITA,
IMPLE SUPERNA GRATIA QUAE TU CREASTI PECTORA.
QUI DICERIS PARACLITUS, ALTISSIMA DONUM DEI,
FONS VIVUS, IGNIS, CARITAS,

ET SPIRITALIS UNCTIO. TU, SEPTIFORMIS MUNERE,
DIGITUS PATERNAE DEXTERAE, TU RITE PROMISSUM PATRIS,
SERMONE DITANS GUTTURA. ACCENDE LUMEN SENSIBUS:
INFUNDE AMOREM CORDIBUS: INFIRMA NOSTRI CORPORIS
VIRTUTE FIRMANS PERPETI.

HOSTEM REPELLAS LONGIUS, PACEMQUE DONES PROTINUS:
DUCTORE SIC TE PRAEVIO VITEMUS OMNE NOXIUM.

PER TE SCIAMUS DA PATREM, NOSCAMUS ATQUE FILIUM;
TEQUE UTRISQUE SPIRITUM CREDAMUS OMNI TEMPORE.

DEO PATRI SIT GLORIA, ET FILIO, QUI A MORTUIS
SURREXIT, AC PARACLITO, IN SAECULA SAECOLUROM. AMEN.

Posted by lolo at 1:46 PM 0 comments

Monday, December 7, 2009

antingero 2

until now, i am still wondering if I should be considered as one…..But then thru this subject, I met and connect with a lot of people now I can call friends thru the net…It is probably God-sent and God given that I will and should connect with these "new friends" as part of my refuge in my new world…
the real thing about it is that i did not inherit or somebody passed on to me any of the knowledge that is or going to be the meat(sorry, doon sa mga vegetarians) of this blog. Most of what i know are or were just shared very recently by some and the rest were picked from here and there in the world wide web…sa ngayon pa man ay ihinihingi ko na ng paumanhin at sana walang magagalit lalo na iyong talagang mga pinanggalingan ng gamit…
ang tangi ko lamang sadya ay mag- share din ng anumang makakatulong sa kapuwa lalo na sa larangang ito. minsan kasi ay huli na bago natin ito maisip… kaya in a way, sana’y marapatin po ng Panginoon na mangyari ang kabutihan ng kalooban ng bawa’t tumatahak sa landas na ito na patnubayan tayong lahat sa ikabubuti ng sanlibutan….magandang gabi po sa lahat and God bless…

Posted by lolo at 5:44 PM 0 comments

Monday, November 9, 2009

I…AM….ANTINGERO?

I am not a real antingero. This is the truth. The most of my lot came from here and there where I have the opportunity of meeting different people from all walks of life and also what I have come across with thru reading when My sight was still pretty sharp and at the present moment from the internet o world wide web. The reason I pick the name lolosapunso was because the older generation use to scare us if we do not join lola during 6 o’ clock prayers way way back when she was around.
By the way, this blog is about the life and times that I have gone thru plus or minus the prayers, good things and otherwise. I spend a lot of years living and growing up in the 3 main areas of the Philippines lalo na sa Luzon at Visayas where I learned so many things in and out of School. This is where I hanged out with some healers ( faith and fake), as they used to send me to buy stuff (albularyo items like ugat, leaves, etc. in Quiapo and other places). In the early stages of my so-called life if it was, I already sensed that I was a "rolling stone." It’s not the band from England but the one that keeps on rolling.
Even at the present time I still keep moving as the last one was about 9 months ago. In the last ten years alone, I have lived in at least 6 different addresses, not to mention jobs or work related that took me to different corners of the world. Nevertheless, after so many years of "rolling" dealing with life situations and trials, I’m here again being awashed into the secret or esoteric knowledge. For so long, maybe because of the forgetfulness of faith, and of all the blessings that was found and slowly disappeared paved the way back to faith. Most of the subjects or items that will be on this blog will be some of the things that have been a part of the times of my life. Regarding the secret learning that I have found thru the years, which until now still I am searching for meanings, as most of them I don’t understand, A few which was given to me way back when I was very young and told me to do the 777 prayer offerings for 7 fridays.It is also kind of hard to share as I hardly know the things related to background and meanings of the said prayers or names, but if I come across with any related knowledge, I will try to share, but of course, with the permission of the originator.
And i have a big faith on all of this as I have been delivered in several occasions that even the science of man cannot explain. Based on my own conclusion, it must be God’s will.I just don’t have any idea which one works. I do not own any piece of special rock, medallion, oil, or handkerchief including the words that I was asked to offer prayers when I was a kid. I am amazed and also thankful to all the other brothers and sisters that blogs with meaning and explanations. Until next time and peace abound everybody. Have a good day and God bless.

Posted by lolo at 4:57 PM 0 comments
Posted in RELIGION | Leave a comment